Azbest

Informacje o projekcie:

 • Projekt: Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego
 • Beneficjent: Gmina Szczucin 
 • Partnerzy w projekcie:
  – 70 gmin z obszaru Małopolski (na 31.12.2015 było 61 gmin)
 • Obszar wsparcia: Środowisko i infrastruktura
 • Województwo: małopolskie
 • Przyznane dofinansowanie: 10 590 988 franków szwajcarskich
 • Wkład strony polskiej: równowartość 1 868 998 franków szwajcarskich
 • Okres realizacji projektu: 14.06.2012 r. – 31.03.2017 r.
 • Strona internetowa projektu: www.wolniodazbestu.pl

 Osiągnięte rezultaty:

 • 48 813 ton usuniętych odpadów azbestowych,
 • z 3 211 budynków mieszkalnych usunięto azbest,
 • 302 najuboższe gospodarstwa otrzymały nowe pokrycia dachowe w miejsce usuniętego azbestu,
 • 56 147 osób wzięło udział w wydarzeniach informujących o szkodliwości azbestu i możliwości uczestniczenia w projekcie,
 • przeprowadzono 11 szkoleń dla 481 koordynatorów i pracowników,
 • zorganizowano 157 spotkań w szkołach.

Małopolska wolna od azbestu

Akcja darmowego usunięcia azbestu znajdującego się na posesji (zarówno z dachu, jak i przechowywanych płyt eternitowych i gruzu), jego wywiezienie oraz bezpieczną utylizację objęła nie tylko prywatne domy, ale również budynki użyteczności publicznej. Dużym problemem okazał się brak świadomości jak bardzo szkodliwy jest azbest, dlatego w ramach projektu podjęto szereg akcji informacyjnych. Przeprowadzone w szkołach prelekcje miały uświadomić młodzieży, jak bardzo niebezpieczny może być ten popularny kiedyś materiał budowlany. Prowadzono również akcje informacyjne dotyczące projektu, zachęcając do skorzystania z możliwości darmowego pozbycia się przechowywanego lub wykorzystywanego azbestu.