Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Dane adresowe:

Urząd Gminy Lipnica Wielka

Lipnica Wielka 518, 34-483 Lipnica Wielka

Telefon: 18/26-345-95; e-mail: gmina@lipnicawielka.pl

 

Urząd Gminy Lipnica Wielka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lipnicawielka.pl oraz podstron tej strony.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Zamieszczone na stronie informacje publiczne, w postaci artykułów i/lub załączników, plików w formacie pdf, nie są dostępne cyfrowo w całości:

 1. Część z nich została opublikowana przed 2018-09-23 lub nie są one niezbędne do realizacji bieżących zadań Urzędu Gminy Lipnica Wielka lub przygotowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

 2. Publikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań; Dokumenty, zdjęcia oraz filmy niespełniające wymogów dostępności, niezbędne do realizacji bieżących zadań, będą sukcesywnie zmieniane. Urząd Gminy czyni wszelkie starania w celu zapewnienia również alternatywnego sposobu dostępu.

 

Wyłączenia

Publikowana mapa z lokalizacją Urzędu Gminy nie jest dostępna: mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Strona WWW posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wersję kontrastową (wysoko kontrast, negatywny kontrast);

 2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu;

 3. tekst w zapisie czcionką czytelną;

 4. wyróżnienie linków (odnośników).

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-11

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Funkcję koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka pełni oraz za rozpatrywanie wniosków odpowiada p. Jan Kuliga – Sekretarz Gminy Lipnica Wielka, adres poczty elektronicznej: sekretarz@lipnicawielka.pl tel. 182634595 lub telefon komórkowy 530730046 (także SMS:).

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna

Lokalizacja: Budynek Urzędu Gminy położony w centrum wsi. Dojazd do urzędu możliwy jest środkami komunikacji publicznej – przystanki autobusowe zlokalizowane są w odległości do 30 metrów od obiektu Urzędu Gminy. Dojazd możliwy jest także samochodem osobowym. Przy budynku Urzędu Gminy przygotowany został bezpłatny parking wspólny dla klientów Urzędu Gminy i Ośrodka Zdrowia, z wyrysowanymi miejscami parkingowymi, w tym dwa miejsca zarezerwowano dla osób niepełnosprawnych. Miejsca te oznakowane są piktogramami. Miejsce parkowania dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rampy podjazdowej (pochylni). Dojazd osoby z niepełnosprawnością ruchową do drzwi wejściowych Urzędu odbywa się wyznaczonym ciągiem komunikacyjnym (pochylnią) – od strony drogi powiatowej. Otwieranie drzwi do Urzędu nie wymaga znacznej siły. Za drzwiami jest niewielki korytarz z dostępnym polem manewrowym. Na wprost wejścia znajduje się kasa Urzędu i punkt informacyjny. W budynku oznaczone są czytelnie drogi ewakuacyjne.

Punkt obsługi Klienta/Kasa Urzędu. Pracownik punktu informacyjnego skontaktuje się z pracownikiem właściwej komórki organizacyjnej, w zakresie dalszej pomocy dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

Klienci urzędu obsługiwani są przez pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, w pokojach urzędu.

Budynek Urzędu Gminy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W obiekcie brak dalszego dostępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Brak windy, platformy wyjazdowej lub wyciągu schodowego.

Osoby niesłyszące i słabosłyszące: Zapewniona jest możliwość komunikowania się za pośrednictwem tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). W siedzibie Urzędu na stanowisku kasy (punktu informacyjnego) zainstalowano pętlę indukcyjną.

Osoby niewidome i słabowidzące: w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, napisów wypukłych ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym.

Pies asystujący. Pies przewodnik. Osobom z niepełnosprawnością zapewniona jest możliwość przebywania z psem asystującym lub psem przewodnikiem na terenie siedziby Urzędu.

 

Informacje dodatkowe

Trwają prace nad przeniesieniem Urzędu Gminy do nowej lokalizacji.

 

Procedura składnia wniosków i skarg: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, ich racjonalnego usprawnienia lub dostępu alternatywnego, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Po wyczerpaniu wskazanej powyżej procedury wnioskowania lub braku odpowiedzi przez urząd na złożony wniosek można złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON. Informacje dodatkowe w tej sprawie można znaleźć na stronie: https://dostepnosc.pfron.org.pl/kafelki/skarga/skarga-na-bark-dostepnosci