Planowanie przestrzenne

Uchwała nr LV/371/2024 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie:przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego.

Zarządzenie Nr 39/2023 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka

Zarządzenie nr 35/2023 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 18.08.2023 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka

Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 24 lipca 2023 r. w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

WNIOSEK o zmianę przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka

OBWIESZCZENIE nr 3/2020 WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 20 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka

WNIOSEK o zmianę przeznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka

OBWIESZCZENIE nr 2/2023 WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 20 kwietnia 2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka

Zbiór danych przestrzennych do uchwały nr XLVIII/308/2023 z dnia 30 marca 2023 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/308/2023 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka.

Zbiór danych przestrzennych do uchwały nr XLVIII/309/2023 Rady Gminy Lipnica wielka z dnia 30 marca 2023

UCHWAŁA NR XVLIII/309/2023 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka.

Geotiff i legenda – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1-15

Oświadczenie o braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1-15

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1-15

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1-15 wskazanych w uchwale nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 24 lutego 2022 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1-15 wskazanych w Uchwale Nr XXIV/160/2020 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 28 grudnia 2020, wraz z prognozą od-działywania na środowisko.

Zarzadzenie nr 35/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 17.11.2021 r. w sprawie: rozpatrzenia wniosków złożonych po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1-15.

UCHWAŁA NR XXXII/211/2021 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 30 września 2021 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/67/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 sierpnia 20219 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w zakresie dotyczącym obszaru wsi „Kiczory”.

Bilans przeznaczenia terenów w Gminie Lipnica Wielka

Uchwała nr XXXI/202/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507.

Oświadczenie o braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek 9506 i 9507

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie mpzp dla działek 9506 i 9507

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507 – wzór

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507

Załacznik nr 1 do projektu uchwały

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lipnica Wielka dla obszaru działek: 9506 i 9507

Obwieszczenie nr 3/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 20 maja 2020 r.

Załacznik do uchwały XXIII/153/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zarzadzenie nr 17/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 1 kwietnia 2021 r.

załacznik nr 1 do zarzadzenia publikacja