Zaproszenie do udziału w konsultacjach

ZAPRASZAMY

mieszkańców, turystów, cyklistów, twórców ludowych,

stowarzyszenia, kluby sportowe

do konsultacji społecznych/dyskusji na temat projektu

Przywrócenie rzemiosła i tradycji słowackiej i polskiej Orawy”

w okresie od 6 września 2023 r. do 21 września 2023 r.

Gmina Lipnica Wielka nawiązała współpracę ze słowackimi partnerami Gminą Bobrov i Gminą Rabča. Powstanie współpracy poprzedza wspólna historia i tradycje pogranicza polsko-słowackiego. Z tego powodu w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 powstał projekt „Przywrócenie rzemiosła i tradycji słowackiej i polskiej Orawy”.

Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Cel szczegółowy: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Partnerzy projektu:

Partner wiodący: Gmina Rabcza

Partner projektu ze strony polskiej: Gmina Lipnica Wielka

Partner projektu ze strony słowackiej: Gmina Bobrov

Główny cel projektu:

Udostępnianie i utrwalanie rzemiosła i tradycji na obszarze pogranicza słowacko-polskiego w oparciu o wspólną historię.

Specjalne cele:

1. Ochrona, udostępnianie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego ze wspólnej historii Słowacji i Polski

2. Obsługa transgranicznych szlaków tematycznych

3. Zwiększanie roli kultury na pograniczu polsko-słowackim poprzez rozwój turystyki transgranicznej.

OPIS PROJEKTU:

Działalność inwestycyjna:

Miejsce realizacji: Wieś Rabcza, gmina Lipnica Wielka i wieś Bobrow

Zadanie obejmuje utworzenie ośrodka przywracania rzemiosła i tradycji słowackiej i polskiej Orawy – galerii, która stanie się ośrodkiem zachowania rzemiosła i tradycji, zarówno dawnych, jak i obecnych. Za pośrednictwem wystaw będziemy przybliżać mieszkańcom naszą wspólną historię Słowacji i Polski, która jest już widoczna od nazwy polskiego partnera „Polska Orava”. Rzemiosło i tradycje które podobnie się rozwijały, są bardzo wspólne z polskim partnerem, gdyż łączy je wspólna historia. Transgraniczna współpraca partnerska osiągnie wartość dodaną w postaci odbudowy i wzmocnienia relacji kulturowych, w ramach których nie tylko zostanie zintegrowana ludność lokalna, a także rozwinięta i wzmocniona zostanie jej przynależność kulturowo-społeczna. Wspólne zwyczaje, tradycje i dziedzictwo mają te same podstawy.

W dotarciu do ośrodka rzemiosła zlokalizowanego bezpośrednio w budynku Domu Kultury w Rabcy, Hlavná 426, na I piętrze-podziemie pomogą mieszkańcom pogranicza, cyklistom, i turystom nowo powstałe ścieżki rowerowe w gminie Lipnica Wielka. Poprzez budowę i uzupełnienie istniejących ścieżek rowerowych przez Gminę Lipnica Wielka ok. 2800m połączymy się z istniejącą ścieżką rowerową w Bobrowie, gdzie odwiedzający mogą poznać jego kulturę i zobaczyć zabytki: Kalwarię, Kapliczkę Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i Kościół pw. św. Jakuba. Gmina Bobrov zbuduje e-bike spoty tj. miejsce odpoczynku dla rowerzystów. Projekt ten stworzy interesujący kompleks dla turystów, który rozwiąże wspólny problem braku aktywności i wiedzy o tym wspólnym regionie transgranicznym, a jednocześnie wzmocni rozwój gospodarczy.

Wirtualne zwiedzanie obszaru przygranicznego

Miejsce realizacji: Wieś Rabcza, Lipnica Wielka i wieś Bobrow

• Wirtualna wycieczka po pograniczach – stworzenie filmu promocyjnego, inwestycji i atrakcji turystycznych realizowanych w ramach projektu przez partnerów

• wydanie materiałów promujących atrakcje turystyczne partnerów

Spotkanie słowackiej i polskiej Orawy (miękkie zajęcia)

Miejsce realizacji: Wsie Rabcza, Bobrów i Lipnica Wielka

• wirtualna prezentacja kultury i tradycji słowackiej i polskiej Orawy (wspólne spotkanie partnerów)

• realizacja wydarzenia „Rowerem i pieszo po polskiej i słowackiej Orawie”

• film promocyjny z wydarzenia

• organizacja wydarzeń – spotkania pt. „Tradycje uchwycone muzyką (koncert)”

• Komunikacja i promocja projektu

Działania promocyjne obejmują: tablice informacyjne, zakup artykułów reklamowych, prezentację w mediach, kampanię informacyjno-promocyjną projektu.

GMINA LIPNICA WIELKA

Projekt „Powrót do rzemiosła i tradycji słowackiej i polskiej Orawy” jest odpowiedzią na wspólne wyzwania i potencjały obszaru wsparcia, którym jest transgraniczny region Polski i Słowacji na terenie Orawy. Projekt ten ma na celu przebudowę istniejących dróg wewnętrznych na nową ścieżkę rowerową o łącznej długości około 2800 metrów, składającą się z dwóch odcinków:

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipnica Wielka na działkach ewidencyjnych nr 1746, 1747, 1478 oraz na odcinku 0+307.00 – 0+521.00 w km 0+000.00 – 0+301.00.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipnica Wielka na działkach nr ewid. 1871, 1949, 2499, 2454, 2498, 2538, 2497 oraz w miejscowości Kiczory na działkach nr ewid. 2987, 2957, 2777 na odcinku 0+000.00 – 0+067.00 oraz w km 0+080.00 – 2+291.

Projekt ten odpowiada na następujące wyzwania i potencjały obszaru wsparcia:

Rozwój turystyki rowerowej: Projekt umożliwi stworzenie nowej trasy rowerowej, która połączy Polskę i Słowację na terenie Orawy. To pomoże w rozwijaniu aktywnego trybu życia oraz promowaniu turystyki rowerowej, co jest zgodne z celami programu wsparcia.

Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego: Ścieżka rowerowa będzie prowadzić przez piękny transgraniczny region Orawy, który jest bogaty w dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. Projekt zakłada umieszczanie tablic informacyjnych, które będą edukować o regionie, co sprzyja ochronie i kultywowaniu jej unikalności.

Integracja społeczna i kulturowa: Projekt promuje współpracę między Polską i Słowacją, zachęcając mieszkańców i turystów do eksploracji regionu Orawa. To również może przyczynić się do zbliżenia obu narodów i tworzenia więzi.

Dostosowanie do potrzeb terytorialnych: Projekt uwzględnia specyficzne potrzeby regionu Orawa poprzez rozwijanie infrastruktury rowerowej, która jest istotna dla rozwoju turystyki oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego tego obszaru.

Dane statystyczne i analizy: Projekt opiera się na rzetelnych danach statystycznych dotyczących ruchu turystycznego i potrzeb regionu Orawa, co zostało potwierdzone w analizach i badaniach przeprowadzonych na tym obszarze.

W rezultacie, projekt ten wspiera cele programu wsparcia poprzez rozwijanie turystyki rowerowej, kultywowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz integrację społeczną i kulturową na transgranicznym obszarze Orawy. Projektem tym dążymy do tworzenia nowych możliwości dla mieszkańców i turystów, jednocześnie ochrony unikalności tego obszaru.

Grupy docelowe:

– mieszkańcy i turyści obszaru pogranicza polsko-słowackiego

– młodzież, uczniowie i studenci obszaru pogranicza

– rzemieślnicy – rzeźbiarze, kowale, druciarze; muzycy, fotografowie, twórcy różnych tradycyjnych dzieł rękodzielniczych (haft, dzierganie, szydełkowanie, tkanie dywanów, tworzenie ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych z tradycyjnych materiałów) oraz zainteresowani mieszkańcy

– miłośnicy kultury regionalnej

– stowarzyszenia regionalne, stowarzyszenia cyklistów

Obszar realizacji projektu:

Po stronie polskiej: województwo małopolskie, powiat nowotarski, Gmina Lipnica Wielka,

Po stronie słowackiej: obwód żyliński, powiat Námestovo, wieś Rabcza

Obwód żyliński, powiat Námestovo, wieś Bobrów

Szacunkowy budżet projektu: łącznie 1 200 000,00 EUR.

Planowany termin realizacji: lipiec 2024 – czerwiec 2026.

Chcemy aby projekt odzwierciedlał interesy osób i organizacji dlatego czekamy na Państwa uwagi, pytania, propozycje koncepcji projektu, które można zgłaszać pisemnie, osobiście lub telefonicznie w terminie od 6.09.2023 do 21.09.2023 na adres:

  • Urząd Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 lub na adres

e-mail:gmina@lipnicawielka.pl

  • Obecný úrad Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov lub na adres e-mail: starosta@obecbobrov.sk
  • Obecný úrad Rabcza, ul.Hlavna 426, 029 44 Rabca lub na e-mail: starosta@rabca.sk

Osoby kontaktowe – koordynatorzy konsultacji społecznych:

  • ze strony polskiej:

Gmina Lipnica Wielka – Estera Możdżeń, +48 185310054, estera.mozdzen@lipnicawielka.pl

  • ze strony słowackiej:

Obec Rabca – Mgr. Margita Kvasničáková, telefon: +421 43 281 21 13, e-mail: margita.kvasnicakova@rabca.sk

Obec Bobrów – Mgr. Andrej Namislovský, +421 911 808 522, e-mail: starosta@bobrov.sk