IX Gminny Przegląd Teatralny dla Zerówek i Przedszkoli

IX Gminny Przegląd Teatralny dla Zerówek i Przedszkoli

Regulamin IX Gminnego Przeglądu Teatralnego dla Zerówek i Przedszkoli

Tegoroczny temat przewodni: Bajki znane i lubiane

Organizator:

  • Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt
  • Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej

Termin przeglądu i miejsce: 10.05.2024 r. w Domu Ludowym w Lipnicy Wielkiej

Cele:

· Popularyzacja twórczości teatralnej wśród dzieci.

· Wprowadzenie uczniów w świat wartości kultury i sztuki.

· Uwrażliwienie na dzieło literackie i jego odbiór.

· Rozwijanie predyspozycji twórczych, takich jak: wyobraźnia, wrażliwość emocjonalna, intuicja.

· Rozwijanie zdolności recytatorskich, plastycznych, muzycznych i wokalnych uczniów.

· Wyzwalanie możliwości kreacyjnych u dzieci.

· Współpraca w grupie, budzenie wiary we własne siły.

· Integracja Oddziałów Zerówkowych i Przedszkoli.

Uczestnicy: Dzieci z oddziałów Zerówkowych i Przedszkoli gminy Lipnica Wielka.

Warunki uczestnictwa:

· Każdy oddział przygotowuje jedną wybraną inscenizację, dowolnego autora nawiązującą do tegorocznego tematu przewodniego: Bajki znane i lubiane.

· Czas przedstawienia nie może przekraczać 20 minut.

· Zespoły klasowe pod kierunkiem nauczyciela same przygotowują dekoracje, kostiumy dla aktorów oraz oprawę muzyczną, stosownie do prezentowanego przedstawienia.

· Przygotowujący przedstawienia winni porozumieć się między szkołami w celu uniknięcia powtarzalności inscenizacji.

· Przygotowujący przedstawienia winni zgłosić wcześniej organizatorowi wymagania techniczne (np. chęć skorzystania z nagłośnienia, potrzeba stołu, krzeseł, zasłanianie kurtyny itp.)

· Komisja do oceny spektakli zostanie powołana przez organizatorów.

Kryteria oceny:

· Dobór repertuaru dostosowany do możliwości percepcyjnych uczniów.

· Sposób gry aktorskiej: dykcja, wyraźna artykulacja, poruszanie się po scenie.

· Oryginalność charakteryzacji, rekwizytów, kostiumów.

· Ogólny wyraz artystyczny przedstawienia.

Zgłoszenia udziału wraz z tytułem przedstawienia prosimy nadsyłać na załączonej do regulaminu Karcie Zgłoszenia do 3 maja 2024 r. drogą elektroniczną na adres e-mail: kultura@lipnicawielka.pl lub osobiście.

Wszystkie dzieci otrzymają nagrody niespodzianki.


KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) akceptując regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych – tzn. imienia i nazwiska, klasy i Szkoły oraz wizerunku mojego dziecka w celu umieszczenia ich na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka (promocja imprez gminnych).

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 7 ust. 3 rozporządzenia RODO informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 521, tel. 182634638;

2) Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób: dzwoniąc pod numer telefonu 609-651-709 lub pisząc na pocztę e-mail: iodo.public@gmail.com

3) Dane osobowe dziecka przekazane przez Panią/Pana w zgodzie będą przetwarzane w celu promocji imprez kulturalnych (sportowych, innych) organizowanych przez Gminę Lipnica Wielka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia RODO;

4) Okres przechowywania udostępnionych danych osobowych wynosi 3 lata od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbywała się impreza;

5) Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – do UODO, w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia RODO;

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Drukuj stronę Drukuj stronę