Dodatek do niektórych źródeł ciepła

W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadzająca dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła Wójt Gminy Lipnica Wielka informuje, iż wnioski o w/w dodatek będą wydawane i przyjmowane:

 • w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 14.00,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP: / OPSLipnicaWielka/SkrytkaESP (wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym),
 • pocztą tradycyjną.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest:

 • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Wymienione źródła ciepła muszą być  zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgodnie z art. 24 ust. 4 cyt. we wstępie ustawy, w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem oraz art. 24. ust. 5 cyt. w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek nie przysługuje w przypadku, gdy został przyznany dodatek węglowy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 3000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 • 1000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 • 500 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
 • 2000 złotych – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. Wniosek o jego wypłatę składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001967/O/D20221967.pdf

Wnioski do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (.doc)


Więcej informacji na temat w/w dodatku można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej pod numerami tel. 18 26 349 90 lub 18 26 348 08.

Informujemy, że piątek jest dniem wewnętrznym przeznaczonym na weryfikację złożonych wniosków.

XLII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 września 2022 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Lipnica Wielka za rok 2021.
 6. Informacja Wójta Gminy Lipnica Wielka o złożonych oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w załączniku nr 1 do Uchwały nr XXX/174/2017 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 14 sierpnia 2017 r. – Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz dodatku motywacyjnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 9. Interpelacje Radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zakończenie Sesji.
Ryszarda M. Remiszewskiego pokłon dla Piotra Borowego

Ryszarda M. Remiszewskiego pokłon dla Piotra Borowego

Ukazała się nowa publikacja Ryszarda Remiszewskiego „Piotr Borowy 1858-1932”. Autor podkreśla, że książka ta jest jego wkładem w 90. rocznicę śmierci Apostoła Orawy i w obchody Roku Józefiny Mikowej i Piotra Borowego w gminie Lipnica Wielka.

Ryszard Remiszewski we wstępie wyjaśnia, że przeglądając swoje stare zasoby archiwalne, natknął się na zapis filmowy z odsłonięcia tablicy Piotra Borowego z 24 maja 1992 roku w Lipnicy Wielkiej, który wraz z red. Krzysztofem Smereką realizował dla TVP Katowice. Ten niezwykły, bardzo wartościowy filmowy dokument nakłonił redaktora do zebrania swoich archiwalnych tekstów poświęconych Piotrowi Borowemu. W publikacji znajduje się siedem najważniejszych tekstów, najstarszy z 1987 a najmłodszy z 2019 roku. Książka ilustrowana jest cennymi, unikatowymi fotografiami, dołączone jest do niej CD z archiwalnym filmem z uroczystości odsłonięcia tablicy Piotra Borowego.

(Rob)

NABÓR NR 7/2022- PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (DZIAŁANIA PROMOCYJNE OBSZARU )

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

od 03-10-2022 do 17-10-2022

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Rokiciny Podhalańskie 14A, w godz. od 08.00 do 14.00

Szczegółowe informacje nt. naboru: https://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/nabor-nr-7-2022-promowanie-obszaru-objetego-lsr-w-tym-produktow-lub-uslug-lokalnych-dzialania-promocyjne-obszaru/

Warsztaty z bibułkarstwa

Warsztaty artystyczne – bibułkarstwo

Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie zaprasza na

artystyczne warsztaty regionalne
30.09.2022 o godz. 9.00

DOM LUDOWY W LIPNICY WIELKIEJ

BIBUŁKARSTWO

prowadzone przez Panią Janinę Karkoszkę

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska. Edycja 2022

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Orawski Rok Obrzędowy

80. Rocznica Śmierci Józefiny Machay - Mikowej

80. Rocznica Śmierci Józefiny Machay – Mikowej

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Proboszcz Parafii pw. św. Łukasza w Lipnicy Wielkiej Jerzy Bargiel

Proboszcz Parafii Najświętszego Salwatora w Krakowie Stanisław Sudoł

Grupa Robocza Orawa2024 „Orawa z Niepodległą”

serdecznie zapraszają na uroczyste obchody

80. rocznicy śmierci Józefiny Machay – Mikowej

Kraków, 13-14 października 2022

Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela na Salwatorze i Klasztor Norbertanek; ul. Tadeusza Kościuszki 88, 30-114 Kraków

Cmentarz Salwatorski; Aleja Jerzego Waszyngtona, 30-209 Kraków

13 października 2022 (czwartek)

15:00 Odwiedzenie grobów osób związanych z Orawą, których działalność w odniesieniu do Polski i Orawy jest nieoceniona – Cmentarz Salwatorski

18.30 Koncert z utworami poświęconymi m.in. Józefinie Mikowej – Projekt Biełaso – Dziedziniec Kościoła i Klasztoru / w razie niepogody wewnątrz Kościoła /

14 października 2022 (piątek)

11.00 Uroczysta Msza Święta w Kościele św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela na Salwatorze

Po Mszy Świętej uroczysty przemarsz na cmentarz salwatorski, Apel Pamięci, oraz złożenie wiązanek na grobie Józefiny Machay – Mikowej.

80. Rocznica Śmierci Józefiny Machay - Mikowej
80. Rocznica Śmierci Józefiny Machay – Mikowej

Uroczystość objęta Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

w Stulecie Odzyskania Niepodległości

oraz Patronatem Honorowym:

Marka Jędraszewskiego – Księdza Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Łukasza Kmity – Wojewody Małopolskiego

Witolda Kozłowskiego – Marszałka Województwa Małopolskiego

Krzysztofa Fabera – Starosty Nowotarskiego

Juliana Kowalczyka – Prezesa Zarządu Głównego Związku Podhalan

Filipa Musiała – Dyrektora IPN w Krakowie

Spotkania wiejskie

Szanowni mieszkańcy Lipnicy Wielkiej i Kiczor !

Wójt Gminy Mateusz Lichosyt, Przewodniczący rady Gminy Andrzej Karkoszka oraz Sołtysi

serdecznie zapraszają na spotkania wiejskie

18 września 2022

Murowanica 11:00

Centrum 12:40

2 października 2022

Przywarówka 9:45

Kiczory 11:0

Skoczyki 12:40

ZAPRASZAMY

23. Gminne Dożynki

23 Gminne Dożynki – Święto Chleba wraz z Turniejem Sołectw

W dniu 11 września 2022 roku w Gminie Lipnica Wielka odbyły się 23 Gminne Dożynki – Święto Chleba wraz z Turniejem Sołectw.

Gospodarzem Święta Chleba było Sołectwo Centrum, a organizatorami: Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt, Sołtys Sołectwa Centrum Jan Kwak wraz z Radą Sołecką oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

Całość rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele pw. Św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej – Centrum. Starostami Święta Chleba byli: Ewa Magiera oraz Jan Kwak.
Następnie, już na Amfiteatrze zaproszeni goście oraz gospodarze podzielili poświęcony chleb i poczęstowali wszystkich uczestników imprezy.

W programie artystycznym na scenie kolejno prezentowali się: Muzyka Lipnicka, Strażacka Orkiestra Dęta z Lipnicy Wielkiej pod kierownictwem Łukasza Bandyka, Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyka przedstawiła skecz pt. „Spis rolny”. Zaprezentowane zostało Widowisko słowno – muzyczne „Orawska Watra ku pamięci Józefiny Mikowej”, w której udział wzięli: Orawska Grupa Teatralna im. Emila Kowalczyka, Młodzieżowy Zespół „Orawiacy”, Justyna Karlak, Muzyka Orawska, Projekt Biełaso, a na koniec zagrał DJ Golden.

W ramach Święta Chleba przeprowadzono również Turniej Sołectw. Dziesięcioosobowe drużyny zmagały się w następujących konkurencjach: robienie masła, przyśpiewka dożynkowa, młócenie zboża, kręcenie powrósła, rzut rzepą do koszyka, toczenie bala, skoki w workach na rzepę, bieg z wodą, bieg na „4 nogi” oraz pokaz siły z traktorem. Zupełnie poza konkursami sołtysi pokazali nam jak wygląda klepanie kosy i jakie narzędzia są do tego potrzebne. Turniej sołectw oceniała Komisja w składzie: Krzysztof Król – Przewodniczący, Krzysztof Wojdyła, Kamil Bodzioch i Monika Klapisz, a konkurs przyśpiewki Karolina Kowalczyk i Dariusz Budkiewicz.


Ostatecznie Turniej Sołectw zakończył się następującymi wynikami:

I miejsce – Sołectwo Centrum

II miejsce – Sołectwo Murowanica

III miejsce ex aequo Sołectwo Skoczyki i Przywarówka

IV miejsce – Sołectwo Kiczory

Przeprowadzono również szereg konkursów dodatkowych: na najsmaczniejsze wypieki domowe, na najlepsze wyroby z sera, na najlepszą nalewkę oraz bukiety kwiatowo-zielne (wyniki poniżej, a nagrody do odebrania w Gminnym Centrum Kultury po pierwszym października 2022). Konkursy oceniała Komisja w składzie: Bożena Solawa, Grażyna Lach i Monika Zelek.

Nagrodzono również Najlepszych gazdów 2022 oraz Najładniejsze domostwo w Gminie Lipnica Wielka wskazanych przez sołtysów poszczególnych sołectw. W tym roku wyróżniono:

Najlepsi Gazdowie roku 2022:

Sołectwo Murowanica: Franciszek Pindziak

Sołectwo Centrum: Ryszard Dziubek oraz Dominika i Andrzej Kudzia

Sołectwo Skoczyki: Adrian Pażucha

Sołectwo Przywarówka: Grażyna i Jacek Stępień

Sołectwo Kiczory : Lucyna i Roman Łuka

Najładniejsze domostwa roku 2022:

1. miejsce: Beata Jurczak

2. miejsce: Agnieszka Solawa

3. miejsce: Aneta Węgrzyn

Zostały również nagrodzone dyplomem panie, które od lat społecznie opiekują się miejscem koło Źródełka Piotra Borowego: Pani Maria Lichosyt-Ogrodny i Krystyna Borowy.

Nie zabrakło stoisk kulinarnych, oraz wielu atrakcji dla dzieci i pięknej atmosfery stworzonej przez uczestników Święta Chleba oraz konferansjerów Ewy Magiery oraz Roberta Kowalczyka.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną: strażakom z Centrum oraz wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Święta Chleba i udekorowanie placu imprezy.

(E.M.)

Konkursy w ramach Turnieju Sołectw 2022

Robienie masła:

I miejsce – Kiczory

II miejsce – Centrum

III miejsce – Murowanica

IV miejsce – Przywarówka

V miejsce – Skoczyki

Przyśpiewka dożynkowa:

I miejsce – Murowanica

II miejsce – Przywarówka

III miejsce – Centrum

III miejsce – Skoczyki

Młócenie zboża:

I miejsce – Murowanica

II miejsce – Centrum

II miejsce – Przywarówka

III miejsce – Skoczyki

III miejsce – Kiczory

Kręcenie powrósła:

I miejsce – Skoczyki

II miejsce – Kiczory

III miejsce – Centrum

III miejsce – Przywarówka

IV miejsce – Murowanica

Rzut rzepą do koszyka:

I miejsce – Murowanica

II miejsce – Centrum

II miejsce – Skoczyki

III miejsce – Przywarówka

IV miejsce – Kiczory

Tocenie bola siana

I miejsce – Kiczory

II miejsce – Skoczyki

III miejsce – Centrum

IV miejsce – Murowanica

V miejsce – Przywarówka

Skoki w workach na rzepe:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Przywarówka

III miejsce – Murowanica

IV miejsce – Skoczyki

IV miejsce – Kiczory

Bieg z wodą:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Murowanica

III miejsce – Skoczyki

IV miejsce – Przywarówka

V miejsce – Kiczory

Bieg na 4 nogi:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Przywarówka

III miejsce – Kiczory

IV miejsce – Skoczyki

V miejsce – Murowanica

W konkursach w ramach Turnieju Sołectw zwyciężyli:

I miejsce – Centrum

II miejsce – Murowanica

III miejsce – Skoczyki

III miejsce – Przywarówka

V miejsce – Kiczory

Najsmaczniejszy wypieki domowe (chleb, pampuch, zawijaniec):

I miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)

II miejsce – Centrum (Wilma Bodzioch)

II miejsce – Centrum (Halina Skoczyk)

III miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)

IV miejcse – Centrum (Lidia Scechura)

Najlepsza nalewka

I miejsce – Skoczyki (Aleksander Węgrzyn)

II miejsce – Centrum (Lidia Scechura)

III miejsce – Centrum (Grażyna Szklarczyk)

IV miejsce – Skoczyki (Bożena Kuliga)

V miejsce – Centrum (Kamil Bodzioch z żoną Aleksandrą)

Najlepsze wyroby z sera

I miejsce – Centrum (Zofia i Adam Surowczyk)

I miejsce – Skoczyki (Albina Węgrzyn)

II miejsce – Skoczyki (Aleksander Węgrzyn)

Bukiet kwiatowo-zielny

I miejsce – Centrum (Aneta Orawiec, Lidia Scechura)

II miejsce – Przywarówka (Dominika Żywczak)

III miejsce – Centrum (Dorota Więch)

III miejsce – Przywarówka (Mariola Karkoszka)

IV miejsce – Przywarówka (Agata Brenkus)

V miejsce – Skoczyki (Beata Dunaj)

VI miejsce – Przywarówka (Łucja Bandyk)

fot. Bronek Kowalczyk

Notes Mików

Notes Mików w ramach Karpackiej Inicjatywy Lokalnej

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka wraz z grupą nieformalną we współpracy z Gminą Lipnica Wielka wydała Notes Mików.

Książka zawiera cytaty określające, opisujące lub wyrażane przez Józefinę i Emila Mików oraz liczne ilustracje. Zostaje spore miejsce na własnoręczne notatki.

Redakcja: Robert Kowalczyk, Karolina Kowalczyk

Ilustracje na okładce: Magdalena Kostrzewa-Smreczak ze zbiorów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików

Wydawca: Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie 2022

Karpacka Inicjatywa Lokalna finansowana ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Stowarzyszenia „Pro Carpathia”

Pro carpathia loga
Pro carpathia loga

fot. K.K.