Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie wymiany niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła ogrzewanych paliwem stałym.

Wójt Gminy Lipnica Wielka ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Wnioski przyjmowane będą od dnia 04.07.2022 roku do wyczerpania zabezpieczonych na ten cel środków finansowych. Zostanie rozpatrzonych 30 pierwszych poprawnie złożonych wniosków.

Przyznawanie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/ 231/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Lipnica Wielka dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez wymianę niskowydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła.

Dotacja celowa może być udzielona na wymianę kotłów i palenisk poniżej 3 klasy efektywności energetycznej na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła, w tym na;

 1. Kocioł na pellet drzewny spełniający kryteria 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012;
 2. Kocioł kondensacyjny gazowy;
 3. Kocioł zgazowujący drewno;
 4. Pompę ciepła do c.o. i c.w.u..

W ramach zadania można ubiegać się o dotację w wysokości 3.000,00 zł kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednakże nie więcej niż 100% poniesionych kosztów na demontaż starego oraz zakup i montaż nowego źródła ciepła .

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania do wyczerpania limitów środków dostępnych w naborze. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, spełniające wymogi określone w przedmiotowej uchwale oraz złożone w wyznaczonym terminie.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie w jeden z następujących sposobów:

 1. w wersji papierowej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka 518 lub
 2. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /10u2dhr77g/SkrytkaESP.

Wnioskodawca zobowiązuje się złożyć wniosek o rozliczenie do 14 dni od dnia zakończenia prac.

Rozliczenie dotacji do dnia 31 października 2022 roku.

WSZELKIE INFORMACJE DOSTĘPNE SĄ ;

Uchwała Nr XXXV/231/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania z budżetu Gminy Lipnica Wielka dofinansowania do modernizacji systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Lipnica Wielka poprzez wymianę nisko wydajnych i nieekologicznych palenisk i kotłów na wysokowydajne i proekologiczne źródła ciepła.

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 1. Wniosek o dotacje celową.
 2. Oświadczenie wszystkich współwłaścicieli w przypadku współwłasności nieruchomości (jeśli dotyczy)
 3. Oświadczenie o zgodzie współmałżonka na realizację inwestycji przez wnioskodawcę (jeśli dotyczy)
 4. Oświadczenie właściciela o zgodzie na realizacje inwestycji przez wnioskodawcę, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem budynku (jeśli dotyczy)
 5. Oświadczenie o uzyskaniu pozwolenia na budowę przed 1 lipca 2017 roku.

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE DO ROZLICZENIA DOTACJI:

 1. Wniosek o rozliczenie dotacji.
 2. Protokół odbioru wraz z oświadczeniem wykonawcy.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z innego rodzaju dofinansowania.

Regulamin udzielania dotacji i Wnioski wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka www.lipnicawielka.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 18-26-345-95 lub w siedzibie Urzędu Gminy.

Zapraszam do składania wniosków.

Prośba o wypełnienie ankiety BANK PROJEKTÓW do strategii rozwoju instytucji kultury jako lokalnego centrum wspierania kompetencji cyfrowych GCK Lipnica Wielka

Szanowni Państwo,

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej bierze udział w projekcie „BIT: Bony na Innowacje Technologiczne – wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury w podregionie nowotarskim”, finansowanym w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Dzięki temu nasza placówka ma rozwinąć swoją działalność jako lokalne centrum wspierania kompetencji cyfrowych. Otrzymaliśmy już bezpłatnie m.in. sprzęt cyfrowy oraz materiały merytoryczne wraz z pakietem szkoleń dla pracowników. Aktualnie powstaje strategia rozwoju naszej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem działań w zakresie e-aktywizacji i szkoleń cyfrowych. Przystępujemy właśnie do kolejnego etapu prac nad dokumentem, polegającego na zebraniu Państwa pomysłów na zadania i projekty, które przyczynią się do rozwoju naszej instytucji i jej oferty. Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich pomysłów i potrzeb za pośrednictwem niniejszego formularza. Zajmie to Państwu 3-5 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa. Wszystkie zgłoszenia zostaną poddane analizie, celem ewentualnego wykorzystania w nowo tworzonej strategii.

Dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Link do ankiety:

BANK PROJEKTÓW do strategii rozwoju instytucji kultury jako lokalnego centrum wspierania kompetencji cyfrowych_GCK Lipnica Wielka – ankieta z Webankieta.pl

Więzień prometeizmu

Nagroda dla Kółka Teatralno-Filmowego Obiektywni-Reaktywacja w Wojewódzkim Konkursie Teatralnym Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu.

Kółko Teatralno-Filmowe Obiektywni-Reaktywacja przygotowało do konkursu z okazji 200 rocznicy polskiego romantyzmu spektakl pt. Więzień prometeizmu. Przedstawienie zdobyło  Nagrodę III stopnia w Wojewódzkim Konkursie Teatralnym Z Mickiewicza wywiedzione. 200 lat polskiego romantyzmu.  Gala Finałowa konkursu odbyła się w Teatrze Groteska w Krakowie, więc rozdanie nagród przebiegało w teatralnej atmosferze, którą uświetnił występ wokalno-muzyczny Lidii Jazgar i Ryszarda Bręczka.

Kapitułę Konkursu stanowili aktorzy Teatru Groteska z dyrektorem Adolfem Weltschekiem. Przedstawienie już na początku zyskało tytuł Finalisty Konkursu, a przyznana nagroda jest uhonorowaniem zespołowej gry aktorskiej oraz oryginalnej inwencji twórczej. Jest to duże  osiągnięcie, bo konkurs miał zasięg wojewódzki, a patronowali mu: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego i Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty. 

Oprócz dyplomu i pięknej, stylizowanej na romantyzm sukienki, wywalczono jeszcze nagrodę indywidualną dla Michała Lichosyta za rolę Księdza Piotra.  Aktorzy w czasie Gali Finałowej doświadczyli tego co najważniejsze, poczucia sensowności swoich działań i podejmowanych wysiłków. Zdobyte wyróżnienie rozbudziło apetyty na następne nagrody oraz zmobilizowało zespół do pracy nad kolejną sztuką.    

W spektaklu wzięli udział:

z klasy I d: Mateusz Łowas, Gabriel Pakos, Artur Olesiński, Kacper Winczowski, Patryk Wątorczyk, Stanisław Zając,

z klasy II b: Justyna Karlak,

z klasy III b: Klaudia Karkoszka, Wiktoria Karkoszka, Kinga Kościelniak, Michał Lichosyt,

z klasy III d: Kacper Moczoł, Sebastian Pajkos,

oprawa techniczna: Maciej Kubacka, Tomasz Kubacka i Paweł Pastwa.

scenariusz i reżyseria: Alina Kubacka

LINK do wręczenia w nagród w Krakowie

https://www.facebook.com/ZSOLipnicaWielka/videos/3207697152802027/

XL Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XL Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 29 czerwca 2022 roku (tj. środę) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Raport o stanie Gminy Lipnica Wielka za rok 2021:
  1. rozpatrzenie przedstawionego raportu o stanie gminy, w tym debata nad raportem;
  2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok 2021.
 6. Rozpatrzenie:
  1. sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok;
  2. sprawozdania finansowego Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok;
  3. Uchwały Nr S.O.X.423.10.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 20 kwietnia 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok przedłożonego wraz z informacja o stanie mienia Gminy Lipnica Wielka za rok 2021;
  4. informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Lipnica Wielka;
  5. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 01 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok;
  6. Uchwały Nr S.O.X.424.14.2022 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lipnica Wielka w sprawie Wójtowi Gminy Lipnica Wielka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lipnica Wielka za 2021 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipnica Wielka z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lipnica Wielka uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.
 4. Uchwała w sprawie: wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
 5. Uchwała w sprawie: określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.
 6. Uchwała w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Lipnica Wielka oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka dla wybitnie uzdolnionych uczniów.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawkowej Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.

Informuję jednocześnie, że zgodnie z zapisami art. 28aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Pisemne zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko osoby, która chce zabrać głos w debacie nad raportem gminy, a także imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i podpis osoby udzielającej poparcia dla wniosku.

Zgłoszenie składa się na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Lipnica Wielka najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

20–lecie nadania imienia Józefiny i Emila Mików Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej

20–lecie nadania imienia Józefiny i Emila Mików Szkole Podstawowej Nr 2 w Lipnicy Wielkiej

Rok 2022 jest szczególny dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Lipnicy Wielkiej, bo to właśnie w tym roku mija 20 lat od momentu nadania jej imienia Józefiny i Emila Mików. W tym czasie dużo się na Orawie zmieniło. Zmiany odczuła także sama szkoła. Zmieniali się nauczyciele, dyrektorzy, przychodzili i odchodzili uczniowie, ale wartości, które były bliskie sercom naszych Patronów towarzyszyły i towarzyszą całej społeczności szkoły do dzisiaj.

Dzień 17 czerwca 2002 roku na stałe zapisał się na kartach historii szkoły, która otrzymała imię Józefiny i Emila Mików. Jest to wielki zaszczyt, wyróżnienie ale i zobowiązanie. Wybór Patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu każdej szkoły, wokół której buduje się tradycję i wprowadza w świat wartości. Nikt inny nie pasował bardziej do tej szkoły i tego miejsca niż Józefina i Emil Mikowie – ludzie stąd, z orawskiej i lipnickiej ziemi. Józefina i Emil Mikowie to wielcy i wybitni Lipniczanie, ich zasługi są nieocenione, a tu na tej orawskiej ziemi byli niczym „płonąca pochodnia”, która rozświetlała noc.

Obchody jubileuszowe odbyły się dnia 14 czerwca 2022 r. i zainaugurowane zostały uroczystą Mszą Św. w kościele parafialnym pw. Św. Łukasza Ewangelisty. Eucharystię odprawił ksiądz proboszcz Jerzy Bargiel i wygłosił kazanie dla społeczności szkolnej. We mszy św. uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz zaproszeni goście. O oprawę liturgiczną zadbała siostra Helena Stopa, która przygotowała uczniów do czytania, modlitwy wiernych, zaśpiewania psalmu i złożenia darów.

Po Mszy Św. delegacja uczniów z p. dyrektor Edytą Mikłusiak i p. wójtem Mateuszem Lichosytem złożyła kwiaty i zapaliła znicze na grobach Piotra Borowego i Marii Zwolińskiej Machay – matki Józefiny Mikowej. Następnie w uroczystym pochodzie ze sztandarem na czele wszyscy przeszli pod Dom Ludowy, gdzie delegacja szkoły z p. Wójtem złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą poświęconą pamięci Mików.

Dalsza część świętowania odbyła się już w Domu Ludowym. Obecni na uroczystości wspólnie odśpiewali hymn narodowy, a następnie p. dyrektor Edyta Mikłusiak przywitała gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Jerzy Bargiel proboszcz naszej parafii, p. Mateusz Lichosyt Wójt Gminy Lipnica Wielka, p. Franciszek Adamczyk były wójt gminy, poseł, senator i konsul, p. Bogusław Jazowski były wójt gminy, p. Józef Rudnicki Wiceprzewodniczący Rady Gminy, p. Janina Karkoszka Przewodnicząca Komisji Oświaty, p. Jan Kwak radny gminny i sołtys z Centrum, p. Jan Kuliga sekretarz Gminy, p. Marzena Bąk wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, p. dr Tomasz Pasierbek Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego, p. Konrad Gonciarczyk zastępca dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego, p. Małgorzata Obrochta kierownik SPZOZ w Lipnicy Wielkiej, p. doktor Wanda Piwowarczyk, p. Karol Mastela prezes Wspólnoty Leśnej Urbarialnej, siostra Maksymiliana Tyrała siostra przełożona sióstr Albertynek, p. Marzena Michalak Dyrektor CUW, p. Wojciech Janiszewski Dyrektor Zespołu Szkół, p. Franciszek Sojka Wicedyrektor Zespołu Szkół, p. Ewelina Palenik Dyrektor SP3, p. Agnieszka Klozyk z SP1, p. Maria Hrustek Prezes oddziału ZNP, p. Stanisława Kucek Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, p. Bożena Solawa Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, p. Grażyna Lach Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, emerytowani nauczyciele – p. Emilia Marcinek dyrektor SP2, p. Emilia Zięba, p. Maria Barnaś, p. Jadwiga Kucek, p. Anna Jabłońska, p. Halina Mastella, rodzice uczniów, Grono Pedagogiczne SP2, pracownicy obsługi oraz nasza telewizja Orawa TV z panem Grzegorzem Rzepiszczakiem i Bronisławem Kowalczykiem.

W pierwszej części uroczystości zebrani oglądnęli film, który łączył przeszłość z teraźniejszością, pokazywał w jaki sposób szkoła kultywuje pamięć o swoich Patronach oraz kontynuuje ich dzieło poprzez różnorodne działania. Przekazujemy naszym uczniom te wartości, którymi kierowali się w życiu i walce Józefina i Emil Mikowie – honor, odwaga, miłość do Ojczyzny, Boga i człowieka, oraz poczucie odpowiedzialności za naród i Polskę.

Kolejnym punktem tego wyjątkowego święta było przedstawienie przygotowane przez uczniów pod opieką nauczycielek Barbary Brenkus oraz Bogumiły Machajdy. Motywem przewodnim widowiska była podróż bohatera, który po latach życia w mieście z dala od rodzinnej Orawy stracił sens życia. Nie wierzy w to, że można całe życie kochać tego samego człowieka, tę samą ojczyznę, przestał wierzyć w Boga. Ratunkiem dla niego staje się przewodnik, którego spotyka pewnej burzowej nocy. Przypomina mu on, że powinien przyglądnąć się bliżej życiu ludzi, którzy żyli na Orawie wcześniej. W ich życiorysie odnajdziemy wartości, dzięki którym nasze życie stanie się pełniejsze bowiem „nikt tak pięknie nie wskaże nam drogi jak ci, którzy nią przeszli”.

Akademia dostarczyła wszystkim zebranym wielu niezapomnianych wzruszeń, zarówno poetyckich jak i muzycznych. Była to dla wszystkich cenna lekcja historii.

Po programie artystycznym głos zabrali zgromadzeni goście m.in. Wójt Gminy Lipnica Wielka, wiceprzewodniczący Rady Gminy, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Dyrektor BgPN, p. Wizytator, p. F. Adamczyk, p. B. Jazowski, p. M. Hrustek, którzy gratulowali społeczności szkoły godnych naśladowania Patronów, podziękowali uczniom i nauczycielom oraz życzyli dalszych sukcesów.

Na koniec p. Dyrektor Edyta Mikłusiak podziękowała, wszystkim za zaangażowanie, trud i pomoc w zorganizowanie Święta Patronów Szkoły, a gościom za piękne i ciepłe słowa podczas jubileuszu, za życzenia i gratulacje, które będą motywacją do jeszcze większego wysiłku na rzecz szkoły i całego środowiska.

Po części artystycznej wszyscy przeszli do budynku szkoły, by wspólnie zjeść przygotowany na tę uroczystość obiad. Na korytarzu szkolnym można było obejrzeć wystawę przygotowaną specjalnie z tej okazji. Dzięki zdjęciom z życia Patronów i szkoły, starym dokumentom można było przenieść się w czasie i przywołać wspomnienia. Zostały również wyłożone Kroniki Szkolne oraz Księga Pamiątkowa, w której zaproszeni goście złożyli pamiątkowe wpisy. Goście otrzymali w prezencie świeczkę jako symbol pamięci o Józefinie i Emilu Mikach, aby ideały Patronów były wciąż żywe.

Józefina i Emil Mikowie towarzyszą nam każdego dnia, są jak „karty księgi ofiary i wiary w człowieka”, a tą księgę my ciągle na nowo czytamy.

Fot. Grzegorz Rzepiszczak

Tekst: Edyta Mikłusiak, Barbara Brenkus

Premiera filmu o Józefinie i Emilu Michach "W nas wzór musi powstać" oraz promocja czwartego wydania "Pieśni Orawskich"

Premiera filmu o Józefinie i Emilu Michach „W nas wzór musi powstać” oraz promocja czwartego wydania „Pieśni Orawskich”

Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt

Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

serdecznie zapraszają

na premierę filmu w ramach Filmoteki Małopolskiej

o Józefinie i Emilu Michach

„W nas wzór musi powstać”

oraz promocję czwartego wydania

„Pieśni Orawskie” Emila Miki

dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

30 czerwca 2022 roku, godzina 19.00

Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Projekt dofinansowany z dotacji celowej budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Lipnica Wielka, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” uzyskała wsparcie finansowe w formie dotacji w kwocie 22 000,00 zł. Wkład własny Gminy wynosi 5 500,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 27 500,00 zł.

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, w tym lektur szkolnych, zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo, w następujących placówkach oświatowych:

– Zespół Szkół w Lipnicy Wielkie (Liceum Ogólnokształcące),
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Józefiny i Emila Mików,
– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Św. Stanisława Kostki,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 im. dr Emila Kowalczyka,
– Szkoła Podstawowa nr 4 im. dr Emila Kowalczyka,
– Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach,
– Publiczne Przedszkole w Kiczorach.

Mamy nadzieję, że zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i do oddziałów przedszkolnych przyczyni się do realizacji celów kształcenia w zakresie edukacji czytelniczej oraz będzie wpływać na rozwój zainteresowań i kształtowanie twórczych postaw dzieci i młodzieży.

M. Michalak

Dofinansowanie w konkursie „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”

Dofinansowanie w konkursie „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”

Z przyjemnością informujemy, iż Stowarzyszenie Lipnica Wielka na Orawie otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana” na realizację projektu „Chórem śpiewamy na Orawie”. Dzięki temu dofinansowaniu nasz Chór Eduardo z Lipnicy Wielkiej zostanie doposażony się w stroje, podkładki pod nuty oraz przygotuje i zaprezentuje koncert patriotyczny. Bardzo nas cieszy to wsparcie i niewątpliwie przyczynia się do rozwoju chóru.

fot. Łukasz Sowiński

7 Orawskie Rodzinne Spotkanie Rekreacyjne

7 Orawskie Rodzinne Spotkanie Rekreacyjne

19 czerwca bieżącego roku, na stadionie w Lipnicy Wielkiej odbyło się 7 Orawskie Rodzinne Spotkanie Rekreacyjne, którego tematem były służby mundurowe, a organizatorem Stowarzyszenie Gdzie Dwóch Albo Trzech pod patronatem Gminy Lipnica Wielka.

Celem spotkania było promowanie mody na rekreacje i aktywny wypoczynek w gronie rodziny i znajomych. Ponadto celem było wsparcie niepełnosprawnych dzieci będących podopiecznymi SGDAT. Nasze Spotkanie rozpoczęte zostało rajdem rowerowym i nordic walking, w których wzięło udział ponad 300 uczestników. Po powrocie z rajdów wszyscy uczestnicy mogli zregenerować swoje siły posiłkiem oraz otrzymali od organizatorów pamiątkowe medale.

Na stadionie nie brakowało również atrakcji dla najmłodszych m.in. zjeżdżalnie, malowanie twarzy, zabawy w kulach i liczne animacje prowadzone przez Krainę Bzików.

Głównym tematem Spotkania były służby mundurowe więc nie brakowało w związku z tym przedstawicieli z Straży Granicznej, Wojska, Policji i Straży Pożarnej, którzy przedstawiali swoje wyposażenie i pojazdy na płycie stadionu. Każdy zatem mógł skorzystać z oferowanych atrakcji i usłyszeć o codziennej pracy od poszczególnych przedstawicieli służb.

Całą imprezę poprowadził Ireneusz Bieleninik. Podczas Naszego Spotkania został rozstrzygnięty również konkurs plastyczny pt.: „Służby Mundurowe w Akcji” i rozdane zostały nagrody. Wśród zgłoszonych uczestników rajdów rozlosowane zostały atrakcyjne nagrody m. in. 3 rowery i hulajnogę. Na Spotkaniu zaprezentowali się również motocykliści z Grupy Motocyklowej Orawa, swój pokaz dała również Orawska Szkoła Karate Damiana Kulawiaka, a na zakończenie zagrała dla wszystkich Natalia Lichosyt wraz z zespołem Nowy Wymiar. Dziękujemy wszystkim za przybycie, wsparcie podopiecznych Stowarzyszenia oraz za wspaniałą wspólną zabawę.

Stowarzyszenie „Gdzie Dwóch albo Trzech” / fot. Sonia Ponicka