Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka

Zapraszamy sympatyków siatkówki plażowej do udziału w majowym Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Wójta Gminy Lipnica Wielka.

Szczegóły dotyczące turnieju:

Organizator Turnieju: Wójt Gminy Lipnica Wielka

Data i miejsce:
Stadion sportowy w Lipnicy Wielkiej, 1.05 2021 (sobota)

Uruchomienie Biura Zawodów:
1.05.2021, od. godz. 8:00

Start turnieju:
1.05.2021, od. godz. 9:00

Zasady gry:
– zespoły dwuosobowe
– ilość boisk: 2
– maksymalna liczba drużyn biorąca udział w Turnieju Głównym: 16
– w przypadku większej ilości drużyn: eliminacje (zasady eliminacji zostaną ustalone w dniu turnieju, w zależności od ilości drużyn)
– system rywalizacji: brazylijski ( tzw. podwójnej eliminacji)
– mecze: wygrany set do 21. (min. 2 pkt przewagi)
– przepisy: zgodne z Przepisami FIVB Siatkówki Plażowej
– pełny regulamin będzie dostępny w dniu turnieju

Zapisy, info:

https://docs.google.com/forms/d/1tDdXGiis0-NHRMKd-B0DBY-u2_aEL56L35r_oRzIlYA/viewform?edit_requested=true


tel. 18 26 345 95 wew.11

mail: sekretariat@lipnicawielka.pl

Dofinansowanie dla Gminnego Centrum Kultury w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Profesor Piotr Gliński rozstrzygnął kolejne trzy Programy: Promocja czytelnictwa, Kultura ludowa i tradycyjna oraz Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju.

Niezwykle miło nam poinformować, iż wśród beneficjentów programu „Kultura ludowa i tradycyjna” znalazło się Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej z projektem „Dziedzictwo Emila Miki”- orawska tradycja muzyczna.

Bardzo się cieszymy. Już wkrótce działania.

„Była w niej siła” – artykuł o małżeństwie Mików w ostatnim „Gościu Niedzielnym”

Niezwykle miło nam poinformować, iż w ostatnim, świątecznym numerze „Gościa Niedzielnego” znalazł się artykuł Pana Bogdana Gancarza o naszym wyjątkowym małżeństwie: Józefinie i Emilu Mikach pt. „Była w niej siła”.

Artykuł jest pokłosiem teledysku „Przeznaczenie” który opowiada o losach tych wspaniałych ludzi, którym orawska ziemia tak wiele zawdzięcza, a którzy poświęcili swe życie w walce o polskość.

Polecamy serdecznie.

Artykuł „Była w niej siła”
Świąteczna okładka „Gościa Niedzielnego”

Link do wspomnianego teledysku „Przeznaczenie”:

Śmieci zbieramy częściej – zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych

Od 1 kwietnia 2021 roku ulega okresowa zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych. Na początku roku, do właścicieli nieruchomości zostały przesłane harmonogramy odbioru odpadów na cały rok, w związku z powyższym prosimy o zwrócenie uwagi na terminy odbioru śmieci.


Jednocześnie przypominamy o obowiązku segregowania odpadów.

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych są dostępne w zakładce ODPADY KOMUNALNE na stronie www.lipnicawielka.pl

Dofinansowanie dla budowy nowej remizy dla OSP w Lipnicy Wielkiej Centrum.

900.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Kolejna świetna wiadomość dla naszej gminy! Wśród zadań rekomendowanych do dofinansowania znalazła się budowa nowej remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Wielkiej Centrum. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w wysokości 900.000,00 zł. To kolejny krok do wzrostu bezpieczeństwa naszych mieszkańców po włączeniu jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.

Nowa remiza pozwoli również na dalszy rozwój jednostki i pozyskiwanie dodatkowego sprzętu. Dotychczasowa siedziba jest obecnie za mała by można było m.in. zakupić nowy większy samochód. Wstępna lokalizacja przewiduje również bezpieczniejsze położenie budynku, bez bezpośredniego wyjazdu z garażu na drogę powiatową jak to ma miejsce teraz. Planuje się aby remiza była wyposażona w 3 stanowiska dla samochodów, cześć socjalną z szatniami oraz zaplecze szkoleniowe.

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory 31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.
Premie dla młodych rolników
To już kolejny – 7. nabór wniosków o bezzwrotne „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to ma zachęcić młode pokolenie do rozwijania rolniczego biznesu. Wysokość finansowej pomocy to 150 tys. zł.
Mogą ją otrzymać osoby, które m.in.: w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy); posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 hektara; rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej przed dniem złożenia wniosku, lecz nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku; posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. do 150 tys. euro; przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.
Środki będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika:
I rata: 120 tys. zł wypłacana po spełnieniu warunków do przyznania pomocy;
II rata: 30 tys. zł wypłacana po realizacji biznesplanu.
Restrukturyzacja małych gospodarstw
Tegoroczny nabór jest dziewiątym z kolei. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.
Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie (dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów).
Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno, niezależnie od tego czy prowadzą gospodarstwo wspólnie, czy każde osobno.
O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych PROW 2007-2013, a także „Modernizacja gospodarstw rolnych”; „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.
Rolnik, starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa, może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach na wniosek rolnika:
48 tys. zł – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy;
12 tys. zł – po prawidłowej realizacji biznesplanu. 
Wspólny mianownik obu naborów
Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników minimum 70 proc. dofinansowania należy zainwestować w środki trwałe, natomiast w przypadku właścicieli małych gospodarstw – minimum 80 proc. Katalog takich inwestycji jest bardzo szeroki. Przyznane przez ARiMR pieniądze można przeznaczyć np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Wsparcie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.
Spośród poddziałań finansowanych z PROW 2014-2020 „Premie dla młodych rolników” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” cieszą się szczególnie dużym zainteresowaniem beneficjentów. W przypadku pierwszego z wymienionych, do tej pory niemal 25 tys. młodym adeptom rolnictwa przyznano prawie 3 mld zł wsparcia. Jeśli zaś chodzi o drugie – ponad 45 tys. właścicieli małych gospodarstw otrzymało ok. 2,7 mld zł.
W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.
Więcej informacji na stronie: www.arimr.gov.pl i pod numerem bezpłatnej infolinii:
800 38 00 84

Informacja w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Drodzy Mieszkańcy!


Zgodnie z Uchwałą nr XXV/167/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty, uprzejmie informujemy, że od 1 kwietnia 2021 r. podstawowa miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 25 zł od jednego mieszkańca.
Biorąc pod uwagę wzrost stawki, ustalono dwie możliwości zwolnienia w części z tej opłaty:

 1. Zwolnienie dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł dla każdej zadeklarowanej osoby.
 2. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rodziny wielodzietna, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 1,00 zł dla każdej zadeklarowanej osoby posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny.
  W związku z powyższym informujemy, że właściciele nieruchomości którzy jeszcze nie korzystają a mogą skorzystać ze zwolnień, muszą złożyć nową deklarację o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku osób korzystających z obydwu zwolnień, stawka końcowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednego mieszkańca za miesiąc wynosi 23 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XXV/168/2021 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określa się wzór :


Informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w Urzędzie Gminy:


za pośrednictwem skrzynki e-PUAP;
za pośrednictwem skrzynki podawczej obok drzwi wejściowych do Urzędu Gminy (od strony drogi powiatowej);
po przesłaniu listownym na adres Urzędu.

Komunikat w sprawie odczytów stanów wodomierzy

W związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 dbając o zdrowie naszych mieszkańców oraz pracowników prosimy o dokonywanie odczytów swoich liczników i podawanie ich stanu telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
Odczyty stanów wodomierzy można podawać:

I. Telefonicznie w godzinach 8:30 – 16:30 (poniedziałek), 7:30 – 15:30 (od wtorku do piątku) tel: 18 26 347 21

II. Elektronicznym systemem obsługi klienta eBOK
www.lipnicawielka.e-zbyt.pl – login oraz PIN znajdują się na ostatniej FV

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Podając odczyt należy podać również informację:

 1. Imię i Nazwisko / numer klienta,
 2. Adres punktu odczytu wodomierza,
 3. Nr telefonu i adres e-mail
  Faktury za ścieki będą wysyłane pocztą lub drogą elektroniczną (e-mail). Zachęcamy do korzystania
  z elektronicznej platformy i podawania adres e-mail.