Konkurs "Sleeveface, czyli ubierz się w książkę"

Konkurs „Sleeveface, czyli ubierz się w książkę”

Wójt Gminy Lipnica Wielka, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej oraz Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej

zapraszają uczniów szkół podstawowych z Gminy Lipnica Wielka do wzięcia udziału w konkursie „SLEEVEFACE, CZYLI UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

I. ORGANIZATOR:

Wójt Gminy Lipnica Wielka, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej, Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej, Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej.

II. TEMAT KONKURSU:

Tematem fotografii konkursowych są zdjęcia z zasłoniętą przez okładkę książki częścią postaci ucznia zgodnie z założeniami projektu sleeveface. Uzyskany efekt przedstawia złudzenie prezentujące kreatywne wyrażenie siebie poprzez ilustrację na okładce. W sleeveface potrzebna jest jedynie wyobraźnia i aparat.
III. CELE KONKURSU:

 • rozwijanie postawy twórczej;
 • propagowanie czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób;
 • aktywizacja i pobudzanie zainteresowań artystycznych i czytelniczych uczniów;
 • wyrażanie siebie poprzez książkę;
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

IV. UCZESTNICY KONKURSU:
W konkursie biorą udział uczniowie szkół: podstawowych w kategoriach:
– kategoria I – uczniowie klas IV-VI
– kategoria II – uczniowie klas VII-VIII

V. WARUNKI KONKURSU:

 1. Każdy uczestnik może wysłać tylko 1 pracę konkursową.
 2. Zdjęcie powinno być dobrej jakości, wykonane pionowo. Przedstawiana postać powinna znajdować się na pierwszym planie fotografii.
 3. Okładka książki, postać ucznia i tło powinny stanowić spójną całość.
 4. Zdjęcie należy przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci pliku jpg na adres ubierzsiewksiazkekonkurs@gmail.com W tytule emaila należy napisać „Ubierz się w książkę”, w treści wiadomości powinny znajdować się dane autora pracy – imię, nazwisko, szkoła, klasa oraz tytuł książki.
 5. Przesłane zdjęcia przechodzą na własność organizatora.
 6. Prace niezgodne z warunkami konkursu nie będą oceniane przez komisję.

VI. KRYTERIA OCENY:

 1. Zgodność pracy z tematem konkursu.
 2. Kreatywność i wyobraźnia.
 3. Estetyka wykonania pracy.
 4. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
 5. Spójność wykonywanej pracy (okładka książki spójna z ubiorem, tłem, rekwizytami).

VII. TERMINY:
Termin wysyłania zdjęć upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r.
O wyłonieniu zwycięzców decyduje komisja powołana przez organizatora konkursu.
Ogłoszenie wyników nastąpi 10 maja 2024 r. na stronie internetowej szkoły https://sp2lipnicawielka.pl/
Wręczenie nagród odbędzie się w maju 2024 r.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na publikację materiałów z przebiegu konkursu, w tym wizerunku fotografowanych osób. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie z przyczyn od niego niezależnych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………………… (imię i nazwisko, klasa, szkoła) oraz na bezpłatne utrwalenie jego wizerunku przez Szkołę Podstawową Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej z siedzibą: 34-483 Lipnica Wielka 523, zwaną dalej Administratorem, w celu organizacji i promocji wydarzenia „SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę”.
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie, wykorzystanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, kopiowanie, opracowanie i powielanie wizerunku mojego dziecka w następujących mediach: na stronie internetowej i podstronach Administratora, stronach społecznościowych Administratora, mediach publicznych, tablicach ściennych, folderach graficznych w celach promocyjnych placówki.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Mam świadomość, że przysługuje mi prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie poprzez złożenie na piśmie wniosku w przedmiocie odwołania zgody.
Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: ………………………………………………
*Niepotrzebne skreślić
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że:

 1. Administratorem pozyskanych danych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Józefiny i Emila Mików z siedzibą 34-483 Lipnica Wielka 523, nr tel.: 18 26 340-99.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo.inspektor.i@gmail.com lub telefonicznie: 669 260 391.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja i promocja wydarzenia pod nazwą „SLEEVEFACE, czyli ubierz się w książkę”.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować będzie niemożnością zgłoszenia udziału w wydarzeniu o którym mowa w pkt. 3.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu, promocji wydarzenia, a następnie archiwizowane w zbiorach Szkoły przez okres 5 lat.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom: podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetową Administratora, na której opublikowany zostanie artykuł (fotorelacja) z przeprowadzonego Konkursu oraz współorganizator konkursu.
 8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi prawach.
  Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego uczestnika: …………………………………………..
Drukuj stronę Drukuj stronę