LII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 28 września 2023 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Gminy.
 4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Gminy.
 5. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 6. Informacja Wójta Gminy Lipnica Wielka o złożonych oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka za rok 2022.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Lipnica Wielka za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: powołania zespołu do spraw zaopiniowana kandydatów na ławnika.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławnika.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę