LV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 22 lutego 2024 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
 5. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w Gminie Lipnica Wielka w 2023 roku na poszczególnych stopniach awansu zawodowego
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipnica Wielka w 2024 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok, Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie oraz zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lipnica Wielka „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
 10. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji w 2023 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenie planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2024 r.
 12. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Oświaty Kultury i Sportu w 2023 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty Kultury i Sportu na 2024 r.
 14. Sprawozdanie z realizacji planu pracy przez Komisję Rewizyjną w 2023 roku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
 16. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Narkomanii za 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2024.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Nr LIV/356/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lipnica Wielka udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipnica Wielka.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lipnica Wielka.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka na cele rolniczo-gospodarcze
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na rok 2024.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 24. Interpelacje Radnych.
 25. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 26. Wolne wnioski i zapytania.
 27. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę