Sesja Rady Gminy

LVI Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LVI Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 3 kwietnia 2024 roku (tj. środa) o godz. 15:30 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
 5. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w 2023 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka za 2023 roku z realizacji Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Lipnica Wielka na lata 2024-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę