Nielegalne wysypiska śmieci!!! – Problem w naszej gminie

Drodzy mieszkańcy,

Z przykrością informujemy, że w gminie Lipnica Wielka trwa nielegalna praktyka podrzucania śmieci do lasów, przydrożnych rowów i innych miejsc do tego nie przeznaczonych. Wśród śmieci można znaleźć m. in. stare meble, gruz budowlany, opony samochodowe, odpady biodegradowalne i inne.

Trudno zrozumieć takie sytuacje, tym bardziej, że w ramach opłat wnoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy gminy mogą oddać takie odpady komunalne do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Dodatkowo organizowane są zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie gminy realizowany był również program usuwania azbestu, gdzie mieszkańcy nie ponosili żadnych kosztów związanych z utylizacją azbestu.

Zmaganie się z „dzikimi” wysypiskami śmieci jest bardzo kosztowne i pochłania znaczne środki finansowe. Koszty odczujemy wszyscy, efektem tego będzie podwyżka cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomimo likwidacji nielegalnych składowisk odpadów oraz bieżącego sprzątania przydrożnych rowów śmieci wciąż znajdują się tam gdzie nie powinny. Problem dzikich wysypisk można rozwiązać jedynie przy aktywnym współudziale mieszkańców i gminy.

Tego, by śmieci wyrzucać do kosza a nie do lasu wymaga przede wszystkim od nas kultura osobista jak również obowiązujące przepisy.

Osobom, którym zostanie udowodnione nielegalne pozbywanie się odpadów grozi m. in. administracyjny nakaz usunięcia całego wysypiska śmieci, a dla osób, które tego nie uczynią kodeks wykroczeń przewiduje kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub nagany (Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.).

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszczą się na terenie gminnych oczyszczalni ścieków:

 1. Teren Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej – Lipnica Wielka 1B. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00 oraz w każdą pierwszą roboczą sobotę miesiąca w godzinach 9:00-11:00.
 2. Teren Oczyszczalni Ścieków w Kiczorach – Kiczory 3A. Czynne w piątek w godzinach 9:00-10:00.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka przedstawia, które odpady komunalne są przyjmowane, tj.:

 • Papier
 • Szkło
 • Tworzywa sztuczne
 • Metale
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Odpady wielomateriałowe
 • Odpady wielkogabarytowe (meble, pralki, lodówki, telewizory itp.)
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych
 • Zużyte opony
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
 • Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, żywice) oraz opakowania po nich.

Na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl znajduje się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka.

Pamiętajmy, że porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale także zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To od nas zależy, czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko.

Drukuj stronę Drukuj stronę