XLI Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 30 sierpnia 2022 roku (tj. wtorek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipnica Wielka na rok szkolny 2022/2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznym przedszkolu oraz w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji Pana Janusza Króla w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kominki i Piece” w sprawie obniżenia stawki VAT na drewno opałowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawkowej Nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 11. Interpelacje Radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę