XLIX Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję XLIX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 23 maja 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie między Sesjami.
 5. Sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w 2022 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania Wójta Gminy Lipnica Wielka za 2022 roku z realizacji Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy w dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 w Gminie Lipnica Wielka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XLVIII/308/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Uchwale Nr XVLIII/309/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w granicach obszaru wyznaczonego w miejscowości Lipnica Wielka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Lipnica Wielka na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 16. Interpelacje Radnych.
 17. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę