XXXII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 30 września 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 15:30 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa Gminy Lipnica Wielka w 2020 roku – wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Jabłonce podkom. Marcina Mikołajczyka.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Gminy Lipnica Wielka za rok 2020.
 7. Informacja Wójta Gminy Lipnica Wielka o złożonych oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipnica Wielka za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w budynku gminnym w Lipnicy Wielkiej na czas oznaczony do 3 lat, z dotychczasowym najemcą, w trybie bezprzetargowym.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustanowienia pomnika przyrody.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: uchylenia uchwały Nr XI/67/2019 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 sierpnia 20219 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka w zakresie dotyczącym obszaru wsi „Kiczory”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 12. Interpelacje Radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę