XXXIX Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zwołuję XXXIX Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 20 maja 2022 roku (tj. piątek) o godz. 15.00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji Rady Gminy Lipnica Wielka.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej Sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 w Gminie Lipnica Wielka.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipnica Wielka dla obszarów wskazanych na załącznikach graficznych nr 1-15
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wprowadzenia na terenie Gminy Lipnica Wielka programu „Wyprawka Lipnickiego Malucha”.
 8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej w 2021 roku. Planowane kierunki działalności SPZOZ w roku 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnicy Wielkiej za rok 2021.
 11. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Centrum Kultury za 2021 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lipnicy Wielkiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 15. Interpelacje radnych.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę