Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lipnica Wielka

Szanowni Państwo,

w związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej StrategiiRozwoju Gminy Lipnica Wielka, uprzejmie prosimy Państwa o wypełnienie poniższej ankiety.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności samorządu gminnego:

  • gospodarka,
  • społeczeństwo,
  • środowisko (przyrodnicze, przestrzenne i zasoby odnawialnych źródeł energii).

Wyniki ankiet pozwolą ocenić potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse oraz zagrożenia związane z jej rozwojem. Zebrane w formie ankiet informacje, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi analitycznych zostaną pogrupowane w układzie matrycy analitycznej.

Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców,
po ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną zestawione
i uwzględnione przy opracowaniu strategii w zakresie jej celów, priorytetów oraz projektów strategicznych.

Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem niezbędnym, miedzy innymi przy ubieganiu się o środki zewnętrzne (krajowe, Unii Europejskiej i inne).

Ankieta skierowana jest do:

  • mieszkańców gminy,
  • podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy,
  • stowarzyszeń,
  • fundacji oraz organizacji społecznych,
  • osób przebywających na terenie gminy.

Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wypełnione ankiety prosimy przesyłać na adres e-mail: gmina@lipnicawielka.pl lub dostarczać
do siedziby Urzędu Gminy Lipnica Wielka, 34-483 Lipnica Wielka na Orawie 518, pokój nr
2
do dnia
30 lipca 2021 r.

Prosimy o wpisanie znaku x w odpowiednie pola w przedmiotowej ankiecie.

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.

Wójt Gminy

Mateusz Alojzy Lichosyt

Ankieta na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lipnica Wielka

Drukuj stronę Drukuj stronę