Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Na terenie powiatu nowotarskiego kwalifikacja wojskowa odbędzie się w dniach od 04.04.2022 do 09.06.2022 roku.

W dniach 25 – 27 maja 2022 roku zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Lipnica Wielka.

Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest:

Nowy Targ ul. Bolesława Wstydliwego 14 (budynek Starostwa Powiatowego – parter)

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 2003 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (na podstawie art. 32 ust.1-4, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372), oraz  § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1980) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 17).


Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze:

  1. dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;
  3. dokumentację medyczną (jeżeli posiadają);
  4. dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe;

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie prze policję.

Osoby z orzeczeniem lekarskim, proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Lipnicy Wielkiej celem ustalenia sposobu stawiennictwa się na Kwalifikację Wojskową.

Więcej informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pod numerem tel. 18 5310055

https://wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/articles6-aktualnosci/kwalifikacja-wojskowa-2022/

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa o powszechnym obowiązku obrony : Art. 4. [Obowiązki w ramach powszechnego obowiązku obrony] 1. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z art. 4 wszystkie osoby które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1998 – 2003 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób stawiających do kwalifikacji wojskowej w 2022 roku. 

Drukuj stronę Drukuj stronę