LIII Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIII Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 31 października 2023 roku (tj. wtorek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LII  Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Lipnica Wielka w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Przedstawienie opinii Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Nowym Targu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi i  innymi podmiotami na 2024 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lipnica Wielka.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XLIX/319/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 23 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy na rok 2023.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka.
 16. Informacja w sprawie opinii Sądu Rejonowego w Nowym Targu oraz wyznaczenia podmiotów do wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych.
 17. Interpelacje Radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę