LIV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 27 grudnia 2023 roku (tj. środę) o godz. 14:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie pomiędzy sesjami Rady Gminy.
 5. Uchwała w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2024 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.
 6. Uchwała w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.
 7. Uchwała w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.
 8. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Lipnica Wielka udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipnica Wielka.
 9. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lipnica Wielka.
 10. Uchwała w sprawie: uchwały budżetowej Gminy Lipnica Wielka na 2024 rok.
 11. Uchwala w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipnica Wielka (lata 2024-2037).
 12. Uchwała w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 13. Uchwała w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Interpelacje Radnych.
 15. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 16. Wolne wnioski i zapytania.
 17. Zakończenie Sesji.
Drukuj stronę Drukuj stronę