Piec

Ruszyły kontrole domowych pieców i kotłów.

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym na terenie gminy rozpoczęły się kontrole domowych pieców, kotłów i palenisk.

Przepisy ustawy o ochronie powietrza, uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego nałożyły na gminy obowiązek kontroli przestrzegania jej zapisów.

Każda gmina ma obowiązek przeprowadzenia określonej liczby kontroli. Oprócz kontroli interwencyjnych przeprowadzane są kontrole planowe, do których budynki wybierane są losowo.

Są one przeprowadzane przez pracowników Urzędu Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Lipnica Wielka, działającego w oparciu o art. 379 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Kontrole są przeprowadzane pod kątem nielegalnego spalania odpadów, jakości paliw, rodzaju źródła ogrzewania oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla Województwa Małopolskiego.

Kontrolowana osoba fizyczna zobowiązana jest umożliwić przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego powiadomienia.

Utrudnianie kontroli pracownikom Urzędu, lub niewpuszczenie ich na teren posesji, grozi zastosowaniem art. 225 § 1 Kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Pracownicy Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej dokonują czynności kontrolnych w godzinach od 6:00 do 22:00. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika. Kontroli podlegają wszystkie źródła ogrzewania zainstalowane w budynku, skład opału, jakość paliwa (okazanie świadectwa jakości paliwa). Podczas kontroli upoważnieni pracownicy mogą wykonywać dokumentację fotograficzną oraz pobierać próbki popiołu do analizy.

Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, właściciel budynku jest zobowiązany do ich usunięcia i poddany powtórnej kontroli.

Oprócz czynności kontrolnych, prowadzona będzie również działalność informacyjno-edukacyjna na temat spalania odpadów oraz konieczności wymiany starych pozaklasowych pieców na nowoczesne urządzenia grzewcze oraz o możliwości uzyskania dofinansowania do tego rodzaju inwestycji między innymi w programie „Czyste Powietrze” oraz dofinansowaniach realizowanych z gminnego programu wymiany niskowydajnych i nie ekologicznych źródeł ciepła finansowanych z budżetu gminy.

Jednocześnie przypominamy o podstawowych obowiązkach wynikających z uchwały antysmogowej dla Małopolski:

  • Od 1 maja 2024 roku nie wolno użytkować kotłów na paliwa stałe poniżej klasy 3 nie spełniających wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • Od 1 stycznia 2027 roku nie wolno użytkować kotłów na paliwa stałe klasy 3 lub 4 nie spełniających wymagań w zakresie sprawności cieplnej i emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012,
  • Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności,
  • Posiadacze kominków lub innych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń będą obowiązani od 1 maja 2024 roku:

a) osiągać sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%

lub
b) zostaną wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. A załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

W ramach programu „Czyste Powietrze” oferowane są dotacje i pożyczki do wymiany kotłów i pieców. Wnioski można składać internetowo poprzez stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl , osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków.

Więcej informacji na temat zasad programu „Czyste Powietrze” można uzyskać kontaktując się z pracownikiem Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Urzędu Gminy pok. nr. 5, tel. 18 263 45 95 lub 18 531 00 54 w godzinach pracy Urzędu poniedziałek w godz. 8:30 do 16:30, od wtorku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Wójt gminy informuje, że prowadzenie kontroli jest obowiązkiem gmin wynikającym z zapisów Programu Ochrony Powietrza.

Drukuj stronę Drukuj stronę