PSZOK – Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka

Pragniemy przypomnieć Państwu, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2021 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie: Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lipnica Wielka, na terenie Gminy Lipnica Wielka działają 2 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Zachęcamy do korzystania.

Lokalizacja i godziny otwarcia

  1. Teren Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Wielkiej- Lipnica Wielka 1B.
    Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-9:00 oraz w każdą pierwszą roboczą sobotę miesiąca w godzinach 9:00-11:00.
  2. Teren Oczyszczalni Ścieków w Kiczorach- Kiczory 3A.
    Czynne w piątek w godzinach 9:30-10:30.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są odpady komunalne takie jak:
Papier,
Szkło,
Tworzywa sztuczne,
Metale,
Odpady ulegające biodegradacji,
Odpady wielomateriałowe,
Odpady wielkogabarytowe,
Zużyte baterie i akumulatory,
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące z gospodarstw domowych,
Zużyte opony,
Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (przeterminowane leki, chemikalia, termometry rtęciowe, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje, żywice) oraz opakowania po nich.

W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów takich jak:
Odpady nie będące odpadami komunalnymi tj. pochodzenia od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
Odpady pochodzące z działalności gospodarczej
Zmieszane odpady komunalne
Odpady zawierające azbest
Części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii)
Opony samochodów ciężarowych
Sprzęt budowlany
Urządzenia przemysłowe
Odpady produkcyjne
Odpady w cieknących, nieszczelnych pojemnikach, oraz bez możliwości jednoznacznej wiarygodnej identyfikacji, dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego lub niewiadomego pochodzenia.

Odpady w PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie, wyłącznie posegregowane oraz zabezpieczone – jeśli jest to konieczne. Dostarczone pozostałości poddawane są weryfikacji, której dokonuje pracownik, tym samym może odmówić przyjęcia odpadów.
Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek przedłożyć dokument tożsamości potwierdzający zamieszkanie oraz dokument potwierdzający uiszczenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lipnica Wielka w postaci potwierdzenia wpłaty za miesiąc poprzedzający oddanie odpadu w przypadku braku potwierdzenia odpady nie zostaną przyjęte.
Transport, rozładunek oraz wszelkie koszty z tym związane pokrywane są przez osobę dostarczająca odpad.

Dodatkowe informacje na temat PSZOK można uzyskać:
bezpośrednio u Pracowników Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w godzinach pracy Urzędu Gminy: poniedziałek w godzinach 8:30 – 16:30 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 w Referacie Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska, osobiście lub pod numerem telefonu 18 26 347 21
na stronie internetowej www.lipnicawielka.pl

Drukuj stronę Drukuj stronę