Preferencyjny zakup węgla w Gminie Lipnica Wielka

Urząd Gminy Lipnica Wielka informuje, że od dnia 17 listopada 2022 r. można już składać wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie dla gospodarstw domowych przez osoby zamieszkałe na terenie Gminy Lipnica Wielka.

Wnioski można będzie pobrać:

  • w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka w budynku Domu Ludowego w godzinach pracy Urzędu,
  • ze strony internetowej Urzędu Gminy – wzór do pobrania poniżej.

Wypełnione wnioski  o preferencyjny zakup węgla będzie można złożyć w następujący sposób: 

  • w okresie od 17 listopada do 21 listopada 2022 r. w budynku Domu Ludowego (od czwartku do poniedziałku w godzinach pracy Urzędu).

Po tym terminie wnioski będzie można złożyć:

  • w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Lipnica Wielka, lub na dzienniku podawczym Urzędu Gminy, 
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP: /l0u2dhr77g/SkrytkaESP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego), 
  • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka

Uwaga: Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Wnioski o zakup preferencyjny węgla będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić osoby uprawnione do dodatku węglowego. 

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego spełniającego warunki ustawowe w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg przy zakupie do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. 

Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu – zakup preferencyjny nie przysługuje.

Wniosek o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Dla usprawnienia procesu weryfikacji wniosków o preferencyjny zakup węgla kamiennego, prosimy aby w miarę możliwości wnioskodawcą była ta sama osoba, która składała wniosek o dodatek węglowy.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 18 53 100 51.

Do pobrania elektronicznie: 

Podstawa prawna:

Dostępność węgla dla wnioskodawców uzależniona będzie od dostaw węgla od podmiotów uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom paliwa stałego.

Uwaga!

Wzięcie udziału we wcześniejszym badaniu zainteresowania zakupem węgla wśród mieszkańców gminy nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zakup preferencyjny węgla.

Drukuj stronę Drukuj stronę