XXXIV Sesja Rady Gminy Lipnica Wielka

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Gminy Lipnica Wielka w dniu 9 grudnia 2021 roku (tj. czwartek) o godz. 15:00 w Sali Obrad – Lipnica Wielka 521.

Proponowany porządek obrad Sesji:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy.
 4. Informacje Wójta z prac w okresie od ostatniej sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Lipnica Wielka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Lipnica Wielka na rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Interpelacje Radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zakończenie Sesji.

Informuję o konieczności zachowania rygorów i zasad bezpieczeństwa sanitarnego, w związku z profilaktyką zakażenia koronawirusem!!!

Drukuj stronę Drukuj stronę