rekrutacja do klasy 1

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły – wówczas nie odbywa się postępowanie rekrutacyjne.

Uwaga:

Rodzice/Prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły podstawowej, zgłaszają w tej szkole dziecko do klasy I szkoły podstawowej w terminie od 26.02.2024 do 13 marca 2024 roku – przyjęcie następuje na podstawie ww. zgłoszenia, popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

Po zapisaniu uczniów mieszkających w obwodzie danej szkoły podstawowej do klasy pierwszej, w przypadku wolnych miejsc w klasie, szkoła prowadzi postępowanie rekrutacyjne.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do pierwszej klasy szkoły podstawowej obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr LIV/355/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie: określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, do klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr 6/2024 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej bądź w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Poniżej dokumenty dotyczące rekrutacji:

Drukuj stronę Drukuj stronę