rekrutacja

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka

W roku szkolnym 2024/2025 zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy, a rekrutacja przebiega w dwóch etapach w oparciu o kryteria o charakterze ustawowym oraz lokalnym i nie ma znaczenia kolejność składania wniosków.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria ustawowe, określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, natomiast w przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kryteria lokalne określone w Uchwale Nr LIV/354/2023 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 27 grudnia 2023 roku w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipnica Wielka.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 rozpoczyna się od dnia 26 lutego do 15 marca 2024 roku i prowadzone jest na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025, do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa Zarządzenie Nr 5/2024 Wójta Gminy Lipnica Wielka z dnia 26 stycznia 2024 roku w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci aktualnie uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, w terminie od 1 do 9 lutego 2024 roku.Niezłożenie deklaracji oznaczać będzie rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej, w Publicznym Przedszkolu bądź w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Wielka.

Poniżej dokumenty dotyczące rekrutacji:

Drukuj stronę Drukuj stronę