Uroczyste rozdanie stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka

Uroczyste rozdanie stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka

W dniu 31 sierpnia 2022 roku odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za rok szkolny 2021/2022 dla najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie naszej gminy oraz Nagrody Wójta Gminy Lipnica Wielka za wybitne osiągnięcia sportowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/264/2022 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Gminy Lipnica Wielka oraz określenia zasad i form przyznawania stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka dla wybitnie uzdolnionych uczniów do stypendium mogą być typowani uczniowie, którzy uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
uczeń klasy IV – VI szkoły podstawowej uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 5,30;
uczeń klasy VII – VIII szkoły podstawowej uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 5,20;
uczeń liceum uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 4,90;
uczeń z technikum uzyskał średnią ocen z klasyfikacji rocznej co najmniej 4,80;
dwa najwyższe średnie wyniki z egzaminu ósmoklasisty spośród wszystkich zdających na terenie Gminy Lipnica Wielka;
najwyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

Wspomniany program jest formą pomocy dzieciom i młodzieży szkolnej w pogłębianiu ich szczególnych uzdolnień. Ma on również na celu stworzenie systemu motywacji do ciągłej pracy nad rozwijaniem swoich talentów. Poprzez przyznanie stypendiów, Gmina Lipnica Wielka motywuje uczniów do rozwoju i wzrostu aspiracji, a dla pozostałych uczniów będzie to mobilizacja do osiągania wysokich wyników.
Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za wysokie wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022 otrzymali:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej
Janowiak Kuba klasa VIII
Michalak Wiktoria klasa IV
Olesińska Wiktoria klasa IV
Norbert Pawlak klasa IV
Julia Pawlak klasa VI

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefiny i Emila Mików w Lipnicy Wielkiej
Machajda Szymon klasa IV
Praszek Oliwia klasa V
Rzepiszczak Wojciech klasa VII
Wnęk Ewelina klasa V
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Św. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej
Dziurczak Bartosz klasa IV
Fitak Weronika klasa V
Huzior Barbara klasa VII
Lichosyt Zuzanna klasa V
Michalak Amelia klasa VII

Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej
Bryniarska Julia klasa VI

Szkoła Podstawowa im. Bł. Jana Pawła II w Kiczorach
Kramarz Amelia klasa IV

Zespół Szkół w Lipnicy Wielkiej
Dziubek Jakub klasa IV
Flaszczyńska Katarzyna klasa III
Karkoszka Oliwia klasa I
Kramarz Małgorzata klasa I
Ludziński Piotr klasa IV
Mazur Marcel klasa II
Marzec Michał klasa IV
Stopiak Adam klasa IV
Warzeszak Viktoria klasa II
Żegleń Ewelina klasa I

Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za najwyższy średni wynik z egzaminu ósmoklasisty:
Kuba Janowiak – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej
Maciej Wziątek – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Sw. Stanisława Kostki w Lipnicy Wielkiej

Stypendium Wójta Gminy Lipnica Wielka za najwyższy wynik z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych:
Katarzyna Flaszczyńska – Liceum Ogólnokształcące w Lipnicy Wielkiej

Nagroda Wójta Gminy Lipnica Wielka za wybitne osiągnięcia sportowe:
Karolina Kuliga – łyżwiarstwo figurowe
Bronisław Kidoń – skoki narciarskie
Antoni Kidoń – skoki narciarskie

Wszystkim wyróżnionym uczniom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów. Dziękujemy również dyrekcji, nauczycielom i rodzicom, że wspierają dzieci w rozwijaniu ich pasji i zainteresowań.

Marzena Michalak
Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Lipnicy Wielkiej

Drodzy Uczniowie, Pedagodzy i Rodzice!

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego, życzymy Wam, aby ten rok był udaną przygodą edukacyjną, abyście wynieśli jak najwięcej nowych doświadczeń oraz ciekawej wiedzy. Niech czas spędzony w szkole zaowocuje rozwijaniem własnych talentów, zdobywaniem wiedzy, dobrymi ocenami, a także trwałymi przyjaźniami.

Szczególnie ciepłe życzenia należą się dzieciom, które po raz pierwszy przekraczają próg szkoły i przedszkola, aby przez całą drogę edukacji towarzyszyła Wam radość i entuzjazm.

Wam drodzy Pedagodzy życzymy dużo cierpliwości i sukcesów, niech Wasza praca będzie satysfakcjonująca i dawała najlepsze wyniki.

Życzymy również wszystkim rodzicom spokojnego roku szkolnego, dziękując za zaangażowanie w sprawy szkolne.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Marzena Michalak

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Mateusz Alojzy Lichosyt

Teczki na nuty dla Chóru Eduardo z Lipnicy Wielkiej

Teczki na nuty dla Chóru Eduardo z Lipnicy Wielkiej

Z przyjemnością informujemy, iż Chór Eduardo działający w Lipnicy Wielkiej w parafii św. Łukasza pozyskał dzięki projektowi Stowarzyszenia Lipnica Wielka na Orawie „Chórem śpiewamy na Orawie” 50 sztuk teczek na nuty z grawerem.

Dzięki kolejnej dotacji nasz chór może prezentować się pięknie na przeróżnych uroczystościach. Zakup teczek to tylko element ww. projektu. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, w ramach konkursu „Małopolskie Chóry – Małopolska Rozśpiewana”

Wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

Wręczenie aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniu 30 sierpnia 2022 roku Wójt Gminy Lipnica Wielka Mateusz Lichosyt wręczył akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W 2022 roku dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Lipnicy Wielkiej uzyskało stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego tj. Pani Kinga Michalak nauczyciel języka angielskiego oraz Pani Sylwia Lichosyt nauczyciel matematyki.

Przed uroczystym wręczeniem aktów nadania nauczyciele złożyli ślubowanie wg następującej roty:

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg”.

Serdecznie gratulujemy nauczycielom uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego i życzymy dalszych sukcesów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Narodowe czytanie 2022

Narodowe Czytanie 2022

Wójt Gminy Lipnica Wielka

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej

serdecznie zapraszają mieszkańców Lipnicy Wielkiej i Kiczor do udziału w XI odsłonie Narodowego Czytania, której lekturą jest utwór pt.  „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.

Akcja odbywać się będzie w plenerze, dnia 05 września 2022 r. na „Na Tamie” w Murowanicy.

Serdecznie zapraszamy

Narodowe Czytanie 2022 pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej

Dodatek węglowy 2022 – informacja o przyjmowaniu wniosków.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Wielkiej informuje, że od dnia 17 sierpnia 2022 r. wnioski o dodatek węglowy można pobrać:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (Remiza OSP Centrum), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy.
 • ze strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej – wzór do pobrania poniżej

Wnioski o dodatek węglowy można składać:

 • w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 15.30,
 • za pomocą poczty tradycyjnej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344): ePUAP na adres /OPSLipnicaWielka/SkrytkaESP lub  przesłanie drogą e-mailową na adres e-mail:  ops@lipnicawielka.pl   

UWAGA!

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. e-mailem lub za pośrednictwem ePUAP, wniosek ten musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe,
 2. kominek,
 3. koza,
 4. ogrzewacz powietrza,
 5. trzon kuchenny,
 6. piecokuchnia,
 7. kuchnia węglowa lub
 8. piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się:

 1. węgiel kamienny,
 2. brykiet lub pellet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 18 26 349 90

Poradnik dotyczacy wyplaty dodatku weglowego

Wniosek

Wakacyjna Lekcja Biblioteczna

Wakacyjna lekcja biblioteczna

W ramach projektu „Zaczytani historycznie” Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnicy Wielkiej zorganizowała wakacyjną, wyjazdową lekcję biblioteczną do Zakopanego. Uczestnicy, dzieci i młodzież, podążyła śladami znanych polskich twórców m. in. Stanisława Witkiewicza, Tytusa Chałubińskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera, Kornela Makuszyńskiego, Stefana Żeromskiego, Karola Szymanowskiego. Zwiedzili takie miejsca jak: cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku, drewniany kościół Matki Bożej Częstochowskiej, willę Atmę i Czerwony Dwór oraz Muzeum Kornela Makuszyńskiego.  Projekt ma na celu zainteresowanie czytelników historią – zarówno lokalną jak i narodową, rozbudzić uczucia i postawy patriotyczne, utrwalając tożsamość kulturową i narodową. Cel szczegółowy zakłada prezentację i promocję literatury o tematyce historycznej i regionalnej w różnych kontekstach kulturowych, również z odniesieniami do kanonu literackiego.

rob

Wyjazdowa lekcja organizowana jest w ramach projektu „Historycznie zaczytani” realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną z programu „Promocja czytelnictwa” dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

https://www.gunb.gov.pl/aktualnosc/komunikat-glownego-inspektora-nadzoru-budowlanego-w-sprawie-zjawiska-zmianaktualizacji

Konkurs na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny”

Konkurs na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny” w ramach Gminnych Dożynek 2022

W ramach Gminnych Dożynek – Święta Chleba w gminie Lipnica Wielka przygotowano szereg przeróżnych konkursów i zabaw oraz opracowano program tak, aby nawiązywał do starodawnego obchodzenia dożynek. Ma być tak, jak powinno być na dożynkach – swojsko i wesoło. Jednym z punktów programu dla wszystkich osób dorosłych jest Konkurs na „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny”. Zachęcamy wszystkich gorąco do wzięcia udziału. Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu. 

REGULAMIN KONKURSU „Lipnicki bukiet kwiatowo-zielny” w ramach 23. Gminnych Dożynek – Święta Chleba w Lipnicy Wielkiej – Centrum w dniu 11.09.2022

1. Celem Konkursu jest:
– popularyzacja wiedzy o tradycji komponowania bukietów z ziół i kwiatów,
– propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku,
– ochrona wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego.
2. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie bukietu z tradycyjnych kwiatów i ziół.
3. Bukiet powinien zawierać wyłącznie to, co pochodzi z pól i ogrodów.
4. Organizatorami Konkursu są:
– Wójt Gminy Lipnica Wielka
– Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Centrum
– Gminne Centrum Kultury w Lipnicy Wielkiej
5. Konkurs adresowany do wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców Gminy.
6. Uczestnik w ramach Konkursu może wykonać tylko jeden Bukiet.
7. Uczestnik musi wykonać Bukiet samodzielnie. Nie określa się wielkości bukietów (tradycyjne wiązanki zawierały wyłącznie to, co pochodziło z pól i ogrodów).
8. Kryterium oceny bukietów brane pod uwagę przez Jury to skład bukietu oraz kompozycja.
9. Chętni do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się do Konkursu i pozostawiać swoje bukiety podczas Gminnych Dożynek – Święta Chleba tj. w niedzielę 11. września 2022 roku do godziny 14.00 na Placu Piotra Borowego. Uczestnik otrzyma od organizatora numer przyjęcia.
10. Organizator sporządzi potwierdzenie pozostawienia bukietu.
11. Do wyłonienia laureatów i przyznania nagród uprawnione będzie Jury Konkursu powołane przez Organizatora.
12. Laureaci pięciu pierwszych miejsc zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi.
13. Laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród i wyróżnień.
14. Od decyzji jury nie przysługuje jakiekolwiek odwołanie.
15. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu Gminnych Dożynek oraz na gminnej stronie internetowej.
16. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach promocyjno-marketingowych związanych z organizacją Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w przypadku wystąpienia okoliczności od niego niezależnych.